Člen bez nájemního práva

09. 12. 2020

Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) registruje členy bez nájemního práva se všemi jejich právy a povinnostmi. Jejich základním právem je možnost požádat SBD o zařazení do pořadníku na přidělení uvolněného družstevního bytu v následujícím kalendářním roce, a to nejpozději do konce října probíhajícího kalendářního roku.

Cena přidělovaného družstevního bytu je stanovována představenstvem a v podstatě odpovídá ceně trhové bytů stejné velikosti a kategorie ve stejné lokalitě, s přihlédnutím k technickému stavu přidělovaného bytu.  

Všichni registrovaní členové bez nájemního práva jsou také zařazeni do volebního obvodu, který je představenstvem svoláván k naplnění jejich práva volby delegáta, zastupujícího členy volebního obvodu na shromáždění delegátů. Představenstvo v souladu s čl. 55 odst. 6 stanov družstva, dopisem na kontaktní adresu člena, svolalo na 28. 11. 2017 schůzi volebního obvodu členů bez nájemního práva k podání informace z jednání shromáždění delegátů konaného dne 23. 11. 2017 a za účelem volby delegáta na shromáždění delegátů pro volební období 2018 - 2022. Schůze volebního obvodu pro malou účast nebyla schopná usnášení. Následně, podle čl. 55 odst. 10 stanov družstva, představenstvo svolalo se stejným programem náhradní schůzi na 18. 12. 2017, která rovněž nebyla schopná usnášení (zúčastnili se pouze dva členové volebního obvodu) a proto si tento volební obvod delegáta nezvolil.

Do rozhodného termínu, tj. 31. 10. 2020, nebyla SBD doručena žádná žádost o zařazení do pořadníku pro rok 2021 na přidělení uvolněného družstevního bytu. Obdobně i v předchozích letech nikdo o zařazení do pořadníku na přidělení uvolněného družstevního bytu nežádal.

S těmito informacemi zároveň SBD podává i informaci o výši úhrady nákladů souvisejících se správou členství bez nájemního práva od 01. 01. 2020, které bude, jako základní povinnost člena bez nájemního práva, příslušný člen hradit podle nově platného ceníku SBD v kalendářním roce čtvrtletně a to nejpozději k termínu 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec na bankovní účet č. 1219151/0300 pod variabilním symbolem, který je členským číslem člena bez nájemního práva.  

Náklad na správu členství člena SBD bez nájemního práva v současné době představuje položka ceníku (17) „Evidence člena bez nájemního práva“ částkou 284,-Kč za čtvrtletí. Aktuální ceník SBD lze najít v záložce „Ceník úkonů“.

Kancelář SBD případné dotazy, související s výše uvedenou problematikou, může zodpovědět v úředních hodinách (PO a ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.)

Rubrika: Člen bez nájemního práva   |   Podrobnosti: Člen bez nájemního práva
Nahoru ↑