Volební obvody

10. 11. 2014

Stanovy přijaté shromážděním delegátů s účinností od 23. května 2014 v článku 55, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. (o obchodních společnostech a družstvech), určují pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých volebních obvodů delegátů. V tomto ohledu se člen družstva setkává s novým pojmem „volební obvod“ týkajícím se té oblasti organizační výstavby družstva, prostřednictvím níž se člen družstva může podílet na řízení družstevních záležitostí. Proto vedení družstva předkládá členům družstva následující objasnění týkající se problematiky volebních obvodů.    

Vytvářet anebo rušit volební obvody v družstvu ze zákona podle pravidel určených ve stanovách přináleží představenstvu. Pro vytvoření volebního obvodu stanovy určují, že volební obvod tvoří nejméně tři členové družstva a nejvíce 60 členů družstva. Každý člen družstva (dále jen „člen“) musí být zařazen do některého volebního obvodu, přitom však nikdo z členů nesmí být zařazen do více volebních obvodů. Hlavním úkolem volebního obvodu je volba delegáta zastupujícího členy zařazené do volebního obvodu na shromáždění delegátů, které plní zcela působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu družstva.

Ve většině případů byl volební obvod vytvořen přímo v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, v němž počet členů mohl splnit pravidlo počtu členů volebního obvodu určené stanovami. V domech, v nichž počet členů klesl pod tři, jsou tito členové zařazeni do volebního obvodu vytvořeného tak, aby byl splněn počet členů spadající do stanoveného intervalu počtu členů volebního obvodu a bylo zároveň zajištěno, aby místo konání schůzí volebního obvodu bylo v blízkosti bydliště těchto členů. Při vytváření volebních obvodů a zařazení členů do nich může být také zohledněna společná charakteristika důvodu jejich členství (např. společnou charakteristikou může být skutečnost, že se jedná o nebydlící členy) a určeno místo konání takových volebních obvodů např. ve správní budově družstva v Ústí nad Orlicí v ulici Letohradská čp. 1359. Pro zařazení do příslušného volebního obvodu je rozhodující termín vzniku prvního členství člena v družstvu.

Představenstvo vytvořený volební obvod může zrušit, např. v případě pokud nastala obtížná procedura spojení členů do takového volebního obvodu, nebo když počet členů zařazených do volebního obvodu poklesl pod stanovený minimální počet, anebo v dalších obdobných a zřetele hodných případech. Zrušením volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zrušeného volebního obvodu.

Změna počtu členů ve zřízeném volebním obvodu však nemá za následek zánik funkce zvoleného delegáta ani konání nových voleb delegáta, pokud počet členů ve zřízeném volebním obvodu nepoklesl pod tři členy.

Schůzi volebního obvodu svolává představenstvo. Pokud zřízený volební obvod je tvořen členy bydlící v domě, pak je schůze volebního obvodu svolána v tomto domě vyvěšenou pozvánkou. V odůvodněných případech je pozvánka členovi zaslána na družstvem evidovanou kontaktní adresu člena. Termín konání schůze volebního obvodu musí být pozvánkou oznámen všem členům zařazeným do volebního obvodu alespoň patnáct dnů předem. V pozvánce na schůzi volebního obvodu musí být uveden kromě data konání schůze i čas začátku jednání a místo konání schůze.

Volbu delegáta volebním obvodem zajišťuje a organizuje představenstvo. Schůze volebního obvodu pro volbu delegáta na řádné volební období se musí konat nejméně 1x za pět let. Schůze volebního obvodu je však svolána vždy, když nastane situace potřeby volby nového delegáta nebo odvolání stávajícího delegáta pro neplnění jeho funkce anebo když o svolání volebního obvodu požádají alespoň dvě třetiny členů zařazených do volebního obvodu. Funkční období nově voleného delegáta v průběhu volebního období končí v termínu, v němž končí řádné volební období delegátů.

Schůze volebního obvodu je způsobilá se usnášet o volbě delegáta nebo odvolání delegáta, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina členů zařazených do volebního obvodu. K platnosti usnesení o odvolání delegáta se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů volebního obvodu.

O jednání schůze volebního obvodu musí být vypracován zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo konání schůze, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů volebního obvodu, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří jmenný seznam členů volebního obvodu s podpisy zúčastněných členů volebního obvodu, pozvánka na jednání s programem jednání a podklady, které byly předloženy k projednání. Zápis podepisuje ten, kdo jednání volebního obvodu řídil a dále také ten, který zápis vyhotovil. Případně zápis podepíše i schůzí volebního obvodu zvolený ověřovatel zápisu. Zápisy z jednání schůze volebního obvodu jsou družstvem archivovány. Každý člen volebního obvodu má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Pokud svolaná schůze volebního obvodu není způsobilá se usnášet, představenstvo svolá novou pozvánkou se stejným programem ve lhůtě patnácti dnů od předchozí schůze volebního obvodu náhradní schůzi volebního obvodu. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní schůzi volebního obvodu. Náhradní schůze volebního obvodu se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla schůze volebního obvodu předtím svolána. Náhradní schůze volebního obvodu je způsobilá se usnášet za účasti libovolného počtu členů volebního obvodu, nejméně však tří členů tohoto volebního obvodu. Mohou tedy, v krajním případě, jen tři členové volebního obvodu zvolit delegáta tohoto volebního obvodu.

Delegát při jednání shromáždění delegátů disponuje mandátem představujícím tolik hlasů kolik je do příslušného volebního obvodu, který tohoto delegáta zvolil, zařazeno členů. Rozhodný počet členů zařazených do volebního obvodu je k sedmému dni předcházejícímu den, na který je svoláno shromáždění delegátů. Delegát vykonává svoji funkci osobně. K bodům programu shromáždění delegátů stanoveným jednacím řádem družstva se delegát vyjadřuje podle vlastního uvážení s odpovědností vyplývající z jeho funkce. Nad rámec programu jednání shromáždění delegátů, stanoveného jednacím řádem družstva, jedná delegát v souladu se zapsaným většinovým názorem členů volebního obvodu, který delegát zastupuje. Delegát vhodnou formou, odpovídající jeho možnostem, informuje členy zařazené do volebního obvodu o termínu konání a programu jednání shromáždění delegátů. Informaci lze provést písemnou formou umístěnou na obvyklém místě v domě, popř. domech volebního obvodu. Delegát obdobně informuje členy zařazené do volebního obvodu o průběhu a přijatých usneseních shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace pokud o to bude kterýmkoli členem příslušného volebního obvodu požádán.

Rubrika: Volební obvody   |   Podrobnosti: Volební obvody
Nahoru ↑